Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

การล็อคอินตรวจสอบรายการยืม/ยืมต่อ
สมาชิกห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม วันกำหนดส่งคืน และทำรายการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ดังนี้  

 

เงื่อนไขการยืมต่อ
  1. หนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อต้องเป็นหนังสือที่ไม่เกินกำหนดส่ง
  2. การยืมต่อหนังสือจะทำได้ในวันกำหนดส่ง หรือ ก่อนวันกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน
  3. ยืมต่อได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น โดยมีระยะเวลาเท่าเดิม

กรณีที่ไม่สามารถยืมต่อได้
  1. มีค่าปรับค้างชำระเล่มนั้นหรือเล่มใดเล่มหนึ่งในรายการยืม
  2. หนังสือเล่มนั้นมีผู้อื่นจองเพื่อจะยืมอยู่ก่อนแล้ว
  3. ยืมต่อมากกว่า 1 ครั้ง
  4. หมดอายุสมาชิก