Mon. - Fri. 8.00am to 7.30pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

บริการขอเลข ISBN และ CIP
ผู้มีสิทธิ์ขอรับบริการ
 • อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN
 1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
 2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
 3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
 4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

กรณีให้สำนักหอสมุดเป็นผู้ดำเนินการขอ ISBN หรือ CIP ให้
 1. ให้ผู้ขอ download แบบขอรับบริการการขอเลข ISBN และ CIP
 2. นำแบบคำขอใช้บริการ ที่กรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์เรียบร้อย ไปติดต่อที่เคาร์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด
  0-7431-7600 ต่อ 5104,     khwanchanok@tsu.ac.th

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ด้วยตนเองผ่านออนไลน์
 • ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วนผ่าน ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • สมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ
  • กรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์มการขอ ISBN/CIP
  • ตรวจสอบ
  • ส่งแนบไฟล์
  • บันทึกและพิมพ์คำร้อง

  หากมีข้อขัดข้องในการใช้บริการสามารถติดต่อ 0-2280-9845 กลุ่มงานวิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 0-2280-9846 โทรสาร : 0-2280-9858
  isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
       0-7431-7600 ต่อ 5104
       khwanchanok@tsu.ac.th
       Library TSU
       Line ID: tsu_library_sk