Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

ผู้บริหารสำนักหอสมุด
 • อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท

  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

  สงขลา : 0-7431-7600 ต่อ 5000
  พัทลุง : 0-7460-9600 ต่อ 1200
  ppongpan@tsu.ac.th

 • ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

  รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

  สงขลา : 0-7431-7600 ต่อ 5201
  preedaporn@tsu.ac.th

 • อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์

  หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด

  สงขลา : 0-7431-7600 ต่อ 5111
  aguam@tsu.ac.th