Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

ฐานข้อมูลออนไลน์

Gale Interactive: Chemistry

ฐานข้อมูลโต้ตอบเสมือนจริง 3D ทางด้านเคมี โดยระบบจะทำให้เห็นภาพและเข้าใจแนวคิดในวิชาเคมีได้ดีขึ้นด้วยการสำรวจแบบจำลอง 3 มิติบนตารางธาตุ โมเลกุล และอื่นๆ

 Go to TSU LIB Virtual


Gale Interactive: Human Anatomy

ฐานข้อมูลโต้ตอบเสมือนจริง 3D ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สามารถนำเสนอการวิจัยเชิงโต้ตอบด้วยโมเดล 3 มิติที่ช่วยให้แนวคิดเกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์เข้าใจง่ายขึ้น

 Go to TSU LIB Virtual

E-Book ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง E-Book วิชาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาแบบสหสาขาวิชา สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่ทันสมัย

 Go to online database

E-Book ภาษาไทย จากบริษัท BookCaze (บุ๊กค์คาเซ่) เป็นบริษัทที่จัดทำแพลตฟอร์ม รวบรวม E-Book เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและอ่านหนังสือได้อย่างสะดวก ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น iPhone, iPad Android และเครื่องคอมพิวเตอร์ บนแอปพลิเคชั่น ที่เรียกว่า บุ๊กเคส ซึ่งจะรวบรวมทรัพยากร ทั้งที่เป็น หนังสือ และนิตยสาร จากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ เช่น สำนักพิมพ์ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร มอ. ซีเอ็ด มติชน เป็นต้น รวมทั้งนักเขียนอิสระ และมีการอัพเดทหนังสือใหม่ตลอด ขณะนี้มีจำนวน E-Book ที่ให้บริการ 482 รายการ

 Go to online database

คลังตำราเรียนของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ค่อนข้างใหญ่และมีหนังสือดาว์นโหลด ฟรี จำนวนมาก

 Go to online database

Facebook รวบรวมหนังสือดี หนังสือฟรี มากมายมาใหม่เรื่อย ๆ ฟรี

 Go to online database

มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย
 • กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุณาติดตั้ง VPN คู่มือติดตั้ง VPN
 • หรือติดต่อขอ Login เข้าใช้งาน ได้ที่งานบริการตอบคำถามฯ
  • วิทยาเขตพัทลุง : คุณเนาวลักษณ์ แสงสนิท email: snawaluk@tsu.ac.th
  • วิทยาเขตสงขลา : คุณขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ email: khwanchanok@tsu.ac.th

 คู่มือ  รายชื่อ eBooks ที่ทางคณะคัดเลือก    Go to E-Book
 • สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง
 • ดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 ได้
 • มีระบบแปลภาษาเป็นภาษาไทย และภาษาอื่นๆ กว่า 30 ได้
 • ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา
 • สามารถใช้งานบรรณานุกรมอัตโนมัติ และนำไปใช้กับ Endnote ได้
 • สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้
 • กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถเข้าระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัยได้

 คู่มือ   Go to online database
มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
 1. Accounting, Finance & Economics
 2. Business, Management & Strategy
 3. Tourism & Hospitality Management
 4. Marketing
 5. Information & Knowledge Management
 6. HR, Learning & Organization Studies
 7. Operations, Logistics & Quality
 8. Property Management & Built Environment
 9. Public Policy & Environmental Management
 คู่มือ   Title List   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ (Medicine) ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science) วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) ตั้งแต่ปี 2014 จำนวนมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง

 คู่มือ   Go to online database

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 คู่มือ   Go to online database
ฐานข้อมูล Cinahl Plus with Fulltext เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและมีความครอบคลุมในสาขาวิชาการ พยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขมากที่สุด CINAHL Plus with Full Text รวบรวมวารสารทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขทั้งหมด โดยผู้ใช้จะ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ข้อมูลที่สืบค้นจะ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มากไปกว่านั้นฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text ยังประกอบไปด้วย Books/Monographs จ านวนมากกว่า 275 เล่ม CINAHL Plus with Full Text ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะ อย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้านงานวิจัย และ เพื่องานวิจัยส าหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้าน การพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

 คู่มือ   Go to online database
รวมรายชื่อวารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งให้บริการฟรี จำนวนกว่า 2,412 ชื่อ

 Go to online database
มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
 1. Accounting, Finance & Economics
 2. Business, Management & Strategy
 3. Tourism & Hospitality Management
 4. Marketing
 5. Information & Knowledge Management
 6. HR, Learning & Organization Studies
 7. Operations, Logistics & Quality
 8. Property Management & Built Environment
 9. Public Policy & Environmental Management
 คู่มือ   Title List   Go to online database
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile Select คือฐานข้อมูลวารสารสิงพิมพ์ต่อเนื่องสหสาขาวิชา ที่มีจำนวนวารสารประมาณ 5,700 รายการ / 57 ล้านบทความ (ณ ปัจจุบัน) โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้ในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ มีให้บริการเนื้อหาพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือที่ทันสมัย อาทิเช่น การทำ Highlights เนื้อหา หรือการเพิ่มบันทึก (Notes), การส่งเนื้อหาไปยัง GoogleDrive หรือ Microsoft OneDrive, การแปลภาษา, อ่านออกเสียงให้ฟัง, การดาวน์โหลดไฟล์เสียง, รวมถึงการแปลภาษาเนื้อหาเป็นภาษาไทย เป็นต้น เนื้อหาภายในมีการอัพเดตทุกวัน

 Go to online database
บริการสืบค้นบทความทางวิชาการ จากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ peer-reviewed journals วิทยานิพนธ์ หนังสือ รายงานการวิจัย จากสำนักพิมพ์ สมาคม มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ Google เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2004 (ต่อเนื่องจากโครงการ CrossRef Search)

 Go to online database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

 คู่มือ   Go to online database
สำนักหอสมุดจัดซื้อ
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์

 Go to online database
สำนักหอสมุดจัดซื้อ
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์

 Go to online database
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
 1. Agricultural and Biological Sciences
 2. Computer Science
 3. Engineer
 4. Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน

 Go to online database
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์ รวมถึงสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 Go to online database
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

 คู่มือ   Go to online database
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 Go to online database
วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดออก 1 ฉบับต่อปี (เดือนกรกฎาคม) จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยทักษิณและนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Library Journals) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิชาการทั่วไป

 Go to online database

 

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 คู่มือ   Go to online database
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL® PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,300 ชื่อเรื่อง(จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
 • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
 • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง
 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

 คู่มือ   Go to online database
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
 1. Agricultural and Biological Sciences
 2. Computer Science
 3. Engineer
 4. Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน

 Go to online database

 

Thailand Digital Collection เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย โดยโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System: ThaiLIS) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 คู่มือ   Go to online database
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 Go to online database
คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ รวบรวมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย และบทความวิชาการ

 Go to online database

 

ฐานข้อมูลบริการข่าวสารในหมวดข่าวและหัวเรื่องต่างๆ สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์ ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

สามารถเข้าสู่ระบบได้พร้อมกัน 6 User
Username : librarytsu
Password : librarytsu

 Go to online database