Mon. - Fri. 8.00am to 6.00pm | Sat. - Sun. 9.00am to 6.00pm

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข่ายงานจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 17 สถาบัน 20 ห้องสมุด

การสมัครสมาชิก และการทำบัตรสมาชิก
  1. ผู้มีสิทธิ์ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย พนักงานและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สังกัดในสถาบันของสมาชิก PULINET
  2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ปีละ 50 บาท
  3. สมัครออนไลน์ และสมัครสมาชิก ได้ที่เคาร์เตอร์บริการตอบคำถามฯ
  4. กรณีนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ข้าราชการ สามารถติดต่อขอทำบัตรสมาชิกได้ที่ห้องสมุดต้นสังกัด

หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรของรัฐ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา

ระเบียบการยืม
  1. การยืมทุกครั้ง ผู้ยืมต้องใช้บัตร PULINET Card ที่ได้ทำบัตรสมาชิกไว้ที่หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด และแสดงบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก PULINET ที่เคาร์เตอร์บริการยืม-คืน ของห้องสมุดที่ต้องการยืม โดยจะต้องยืมด้วยตนเองเท่านั้น
  2. การยืมทั่วไปจะทำการยืมได้ 3 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน และสามารถยืมต่อในระบบได้ 1 ครั้ง หรือเป็นไปตามระเบียบที่ห้องสมุดนั้นๆ กำหนด

สมาชิกข่ายงาน