ประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ

      แผนพัฒนาคุณภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
           ปีการศึกษา 2557    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2556    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2555    ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2554    ดูเอกสาร 
      แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
           ปีการศึกษา 2557    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2556    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554    ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2553    ดูเอกสาร  
      รายงานการประเมินตนเอง
           ปีการศึกษา 2557      ดูเอกสาร 
           ปีการศึกษา 2556      ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2555      ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2554      ดูเอกสาร  
           ปีการศึกษา 2553      ดูเอกสาร  
           ปีงบประมาณ 2553    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2552    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2551    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2550    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2549    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2547    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2546    ดูเอกสาร
           ปีงบประมาณ 2545    ดูเอกสาร
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.