แผนผังเว็บไซต์

 หน้าแรก   
           สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Online Public Access Catalog)  
           ยืมต่อ/ตรวจสอบประวัติการยืม (Borrower Information)  
           จดหมายข่าว (TSU Library Newsletter)  
           ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
           Web Link ASEAN  
           แจ้งผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
           ห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library Tour)  
                    วิทยาเขตสงขลา  
                    วิทยาเขตพัทลุง  
           ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
                    วารสารสำนักหอสมุด (Thaksin University Library Journal)  
                    ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ  
                    ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้  
                    e - book  
                    e - database  
                    e- journal  
                    Free e-journal  
                    TSU Knowledge Bank  
                    TDC (ThaiLIS)  
                    ราชกิจจานุเบกษา  
                    Union Catalog  
                    Online Dictionary / Encyclopedia  
                    Journal Impact Factor  
                    ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์  
           แหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
           ลิงค์ภายในสำนักหอสมุด  
           เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
 แนะนำสำนักหอสมุด  
           ประวัติสำนักหอสมุด  
           โครงสร้างสำนักหอสมุด  
           ผู้บริหารและบุคลากร  
           วัตถุประสงค์  
           ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม  
           แผนที่และสถานที่ตั้ง  
           แผนผังเว็บไซต์  
           การติดต่อ  
           สถิติการใช้งาน  
 บริการออนไลน์ (e-Service)  
           จองห้องประชุม (Meeting Room Reservation)  
           จองห้องคาราโอเกะ (Karaoke Room Reservation  
           จองห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Group Study Room Reservation  
           จองห้องรับชมภาพยนตร์แบบกลุ่ม (Gropu Theater Room Reservation)  
           ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
                    วิทยาเขตสงขลา  
                    วิทยาเขตพัทลุง  
           แบบฟอร์มขอใช้บริการ  
           เเสนอแนะทรัพยากร ฯ ใหม่  
           ถาม - ตอบกับบรรณารักษ์  
           สายตรงผู้บริหาร  
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์  
 การใช้บริการ  
           การเป็นสมาชิกห้องสมุด  
           สิทธิในการยืม  
           วัน - เวลาให้บริการ  
           พื้นที่ให้บริการ  
           บริการของสำนักหอสมุด  
           การเป็นสมาชิก PULINET  
           ประกาศ/ระเบียบการใช้ห้องสมุด  
           คู่มือ/คำแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ  
 ประกันคุณภาพ   
 การติดต่อ   
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.