ABOUT US
ประวัติสำนักหอสมุด

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มมีมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ตามการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยการศึกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

        ในครั้งแรกได้จัดสร้างอาคารขึ้นหนึ่งหลังเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีพื้นที่บริการประมาณ ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา" เริ่มเปิดให้บริการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๒

        ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ห้องสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักหอสมุดกลาง"

        ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ได้มีการขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ในเวลาต่อมา สำหรับอาคารสำนักหอสมุดกลางในขณะนั้นได้ทรุดโทรมลงมาก ประกอบกับทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร ๕ ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๖๖๐ ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านประมาณ ๑,๒๐๐ ที่นั่ง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

        เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักหอสมุดกลาง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ" จนถึงปัจจุบัน

        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๐๓๓๙/๒๕๕๓ เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานภายในส่วนงาน ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นั้น ทำให้มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ คน ที่สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ย้ายมาสังกัดสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ปัจจุบันสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีพื้นที่ทำการทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีภารกิจสำคัญ คือ การแสวงหา การพัฒนาระบบการเผยแพร่และการบริการสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน คือ การเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ (User Education) ให้มีทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตลอดจนมีหน้าที่ในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
  
  
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.