สุดยอดนักอ่าน 
         ประจำเดือนสิงหาคม 2559
              561011261   นางสาวชวพร ไชยมะโณ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนกันยายน 2559
              561011396   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนตุลาคม 2559
              561011394   นางสาวธิดารัตน์ รำเทียมเมฆ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)