ข่าวดี -- ฐานข้อมูล EEWOWW ขยายเวลาใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 59  
เวลาเปิดให้บริการ ช่วงภาคเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559  
ร่วมทดลองใช้งาน -- ฐานข้อมูล Westlaw Next -- ฐานข้อมูลที่นักกฎหมาย ไม่ควรพลาด !! 
ขยายเวลา !! ทดลองใช้งานโปรแกรม Access English 
ประกาศ !! เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการะหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2559  
ห้ามพลาด !! ฐานข้อมูล EEWOWW เครื่องมือช่วยในการเขียนรายงานและการวิจัย  
รู้ยัง !! Academic OneFile ขยายเวลาทดลองใช้งานแล้วนะ  
แจ้ง !! เปลี่ยนแปลงเวลาทำการระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 59 - 2 ส.ค. 59  
เปลี่ยนแปลง...เวลาเปิดบริการ !! ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 59 - 7 ส.ค. 59  
แจ้ง...ปิดบริการ !! วันที่ 30 พ.ค. 59 และ วันที่ 1-3 มิ.ย.59  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล EEWOWW  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 59) 
  ฐานข้อมูล Westlaw Next  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 31 ส.ค. 59) 
  โปรแกรม Access English  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 15 ธ.ค. 59) 
  ฐานข้อมูล Academic OneFile  (ขยายระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 59) 
  ฐานข้อมูล Food Science Source  (ระยะเวลา : 15 มี.ค. 59 - 30 ก.ย. 59) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
ดูรายการแนะนำทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)